Bedienarenbeheer

Laatst aangepast: 26/10/2022

Locatie

Je kan via de overzichtspagina of via de knop ‘Menu modules’ naar het bedienarenbeheer navigeren. Hier kunnen de bedienaren beheerd worden voor de erediensten.

Overzicht

In het overzicht vind je alle bedienaren voor het bestuur waarvoor je bent aangemeld. Voor elke bedienaar is er een nieuwe rij in de tabel voorzien.

Een nieuw bedienaar toevoegen

Via de knop rechtsboven Voeg bedienaar toe kan je een nieuwe bedienaar toevoegen.

Je kan zoeken op voornaam, familienaam, rijksregisternummer of een combinatie van die drie zoekvelden. Nadien krijg je een overzicht van de personen die overeenkomen met je zoekterm(en).

Als de persoon die je zoekt reeds bestaat in onze databank:

De resultaten verschijnen onder de zoektermen. Daar kan je op Selecteer klikken aan de rechterkant van het scherm en direct doorgaan naar positiegegevens toevoegen.

Als de persoon die je zoekt nog niet bestaat in onze databank:

In het geval dat je zoektermen niets opleveren, kan dat betekenen dat die persoon nog niet gekend is in de databank van het loket. Kijk goed na of je zoekterm correct is gespeld.

Je kan de persoon in kwestie toevoegen door op Voeg een nieuwe persoon toe in het grijze kader onder de zoekopdracht te klikken.

Je komt op een nieuwe pagina terecht, waar je persoonlijke gegevens moet invullen.

Vul alle verplichte velden in. Let op dat je geen fouten maakt. Deze kunnen achteraf niet meer worden gewijzigd.

Vervolgens kan je onderaan links op de blauwe knop Voeg persoon toe klikken, en net zoals bij een persoon die wel al gekend is in de databank van het loket, een positie toevoegen aan de persoon.

Een positie toevoegen

Wanneer je een persoon hebt geselecteerd of aangemaakt, moet je de positiegegevens invullen.

Vul alle verplichte velden in. Als de einddatum gekend is, mag deze hier al ingevuld worden. Als de einddatum nog niet gekend is, zal deze moeten worden toegevoegd wanneer de persoon de functie stopzet.

Contactgegevens toevoegen

Het is verplicht om voor elke bedienaar contactgegevens te voorzien. Dit kan in de tabel van contactgegevens.

Om nieuwe contactgegevens toe te voegen moet je rechtsboven de tabel op Contactgegevens toevoegen klikken.

Je zal dan in de tabel een lege rij zien verschijnen waar je contactgegevens kan toevoegen.

Eens alle (verplichte) velden ingevuld zijn en de juiste rij in de tabel geselecteerd is, kan je bovenaan rechts op de pagina klikken op Wijzigingen opslaan om alles op te slaan.

Contactgegevens beheren

Kijk na in de tabel of de gegevens kloppen en geselecteerd zijn. Als de gegevens juist zijn, mag je doorgaan door op Wijzigingen opslaan te klikken.

Als de gegevens niet kloppen heb je twee opties:

 1. Contactgegevens aanpassen: Dit wordt gedaan wanneer de huidige set van contactgegevens fouten bevat. Je kan dit doen door op het blauwe knopje ‘Corrigeer fout’ te klikken rechts in de rij in de tabel. De rij zal bewerkbaar worden gemaakt en je kan daar de fout aanpassen.

 2. Nieuwe set contactgegevens toevoegen: Dit wordt gedaan wanneer je de huidige set van contactgegevens niet wil aanpassen, omdat die wél klopt voor een andere positie.

Voorbeeld: Erika Peeters is zowel bestuurslid als kapelaan. Haar positie van bestuurslid staat al in het loket met contactgegevens die als emailadres erika.peeters@live.be bevatten. Je bent nu de positie van kapelaan voor Erika aan het toevoegen, maar daar wil ze graag het emailadres kapelaan@kerk.be gebruiken. Hier moet je een nieuwe set van contactgegevens voor aanmaken, want als je de huidige set aanpast, zal haar emailadres overal kapelaan@kerk.be zijn, ook voor haar positie als bestuurslid.

Wanneer alle wijzigingen doorgevoerd en opgeslagen zijn, zal je teruggestuurd worden naar de overzichtspagina waar je de nieuwe bedienaar zal kunnen vinden.

Registratievrijstelling voor rooms-katholieke besturen van de eredienst

De bisdommen (Bisdom Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Aartsbisdom Mechelen-Brussel) hebben het op zich genomen dat zij de bedienaren zullen registreren voor alle rooms-katholieke besturen van de eredienst.

Ter info, de bestuursleden van rechtswege in het Mandatenbeheer dien je zelf als bestuur nog te registreren. Het registreren van bestuursleden van rechtswege wordt dus niet voorzien door de bisdommen namens de rooms-katholieke besturen van de eredienst.

Registratie van vacante positie van bedienaar

Wanneer de functie van bedienaar vacant is, mogen de volgende fictieve “standaardwaarden” ingevuld worden, zodat duidelijk is voor alle actoren (gemeenten, provincie, provinciegouverneur en representatief orgaan) dat deze functie vacant is:

 • Voornaam: Positie

 • Achternaam: Vacant

 • Rijksregisternummer: 50.01.01-003.54

 • Geboortedatum: 1/1/1950

 • Geslacht: Man

 • Nationaliteit: Belg

 • Startdatum: 1/1/1900

 • Einddatum: 1/1/1901

 • Functie: *selecteer een beschikbare positie*

 • Adres: Kerkstraat 1, 1501 Halle

 • Telefoonnummer: 0412345678

Bestaande posities aanpassen

Wanneer een bedienaar stopt met de functie uit te voeren, wanneer contactgegevens veranderd zijn, of wanneer je een fout opmerkt, kan je gegevens voor een specifieke bedienaar aanpassen door op de Bewerk knop in dezelfde rij in de tabel te klikken.

Je kan daar:

 • Een andere functienaam kiezen als deze fout was ingevuld.

 • Een start- of einddatum aanpassen

 • Contactgegevens aanpassen in de tabel van contactgegevens. Hoe de tabel werkt kan u vinden in het stukje over Contactgegevens toevoegen.

Als een bedienaar blijft, maar van functie verandert, is het best om de huidige functie stop te zetten, door een einddatum toe te voegen, en een nieuwe positie aan te maken.

De bedienaar functies

In de dropdown 'functienaam' kan je kiezen uit verschillende type bedienaren.

Type EredienstFunctienaamDefinitie

Rooms-Katholiek

Pastoor

(canon 519) De pastoor is de verantwoordelijke van de hem door de diocesane bisschop toevertrouwde parochie. Hij oefent de pastorale zorg uit over de hem toevertrouwde gemeenschap onder het gezag van de diocesane bisschop.

Rooms-Katholiek

Medepastoor

(canon 545) Aan de pastoor kunnen een of meer medepastoors toegevoegd worden die, als medewerkers van de pastoor en deelhebbend aan zijn zorg, in gemeenschappelijk overleg en in gezamenlijke toeleg met de pastoor en onder diens leiding, werken in de pastorale bediening.

Rooms-Katholiek

Coördinator

(canon 517 §2) Wegens een tekort aan priesters kan de diocesane bisschop de uitoefening van de pastorale zorg over een parochie toevertrouwen aan een diaken of een leek. Degene die door de bisschop hiertoe wordt belast, wordt aangeduid als coördinator

Rooms-Katholiek

Aangesteld priester

(canon 517 §2) Wanneer de pastorale zorg voor een parochie niet toevertrouwd kan worden aan een priester dient de diocesane bisschop een priester aan te stellen die, voorzien van de machten en bevoegdheden van een pastoor, leiding geeft aan de pastorale zorg.

Protestants

Predikant

De predikant (de protestants-evangelische variant van de ‘bedienaar van de eredienst’) is iemand (m/v) die voorgaat in protestants-evangelische erediensten en binnen de kerkgemeente verantwoordelijkheid draagt voor prediking, onderwijs en pastorale zorg. Zij/hij wordt hiertoe beroepen door de kerkgemeente, normaliter in overleg met de denominatie (in een enkele denominatie rechtstreeks door de denominatie aangesteld). Aan de overheid wordt dit bevestigd door de ARPEE, die hiertoe het enige bevoegde orgaan is, overeenkomstig art. 21 GW; dit geldt bij uitstek voor de door FOD Justitie gefinancierde predikanten. De inhoudelijke beleidslijnen worden uitgezet in overleg met andere leden van de kerkgemeente (of verantwoordelijken van de denominatie). Er kunnen meerdere predikanten in een kerkgemeente zijn.

Orthodox

Rector

De rector is een priester die een hogere bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt binnen een (grote) parochie en dus tegenover zijn medepriester(s). Hij staat als het ware aan het hoofd van de priester(s) die met hem dienen, maar leidt ook alles wat zich in de schoot van de parochie afspeelt. Hij is tevens de voorzitter van de parochieraad, die bestaat uit geestelijken en leken, mannen en vrouwen. Hij wordt aangesteld en ontheven door de metropoliet of diocesane bisschop.

Orthodox

Priester

De priester is een geestelijke die de tweede graad van het sacrament van het priesterschap heeft ontvangen en die in een parochie dient. Hij mag alle sacramenten toedienen, buiten dit vvan de wijdingen tot het ambt. Hij wordt gewijd door de bisschop of metropoliet en staat onder diens verantwoordelijkheid.

Orthodox

Diaken

De diaken is een geestelijke die de eerste graad van het sacrament van het priesterschap heeft ontvangen. Diaken in het Grieks betekent ‘dienaar’. De diaken dient dus in een parochie en staat de priester of bisschop bij in de liturgische diensten en heeft ook een verantwoordelijkheid in het filanthropisch werk binnen de parochie of de Kerk.

Islamitisch

Eerste imam in rang

cfr 8/1974

Islamitisch

Tweede imam in rang

cfr 8/1974

Islamitisch

Tweede imam in rang

cfr 8/1974

Israëlitisch

Rabbijn

cfr 8/1974

Israëlitisch

Officiërend bedienaar

cfr 8/1974

Anglicaans

Kapelaan

Anglicaanse kapelaan is iemand die licentie heeft gekregen van een anglicaanse bisschop in Europa en werd aangesteld in hun functie door het centraal comité van de anglicaanse eredienst in België. Een kapelaan is verantwoordelijk voor 3 overkoepelende opdrachten: de eredienst, het onderwijs, en in dienst te zijn. 1) Eredienst – De kapelaan gaat voor in de openbare uitoefening van de eredienst in hun parochie. Ze vieren regelmatig de heilige communie en bieden de doop, begrafenissen en huwelijkszegen aan wie dat wil. Ze tonen een spirituele realiteit middenin de werkelijkheid van de hedendaagse wereld. Ze nemen ook deel van volledig leven van hun bisdom. Ze regelen alle praktische omstandigheden van de parochie. Ze voltooien aan de voorwaarden van de staat bij de administratie van de parochie. Ze maken de eredienst toegankelijk voor heel de maatschappij. 2) Onderwijs – De kapelaan studeert de bijbel en christelijke theologie tot een hoog niveau. Ze tonen competentie als christelijke theoloog. Ze preken het christelijke geloof op een manier dat past in de hedendaagse wereld. Ze leren en begeleiden de parochie. Ze voorbereiden jeugd en andere kandidaten voor het vormsel. Ze werken samen met vertegenwoordigers van andere erkende levensbeschouwingen. 3) In dienst zijn – De kapelaan biedt steun en bescherming voor alle mensen die zwak, ziek of kwetsbaar zijn. Ze zorgen voor gevangene, migranten en vluchtelingen. Ze zetten zich in voor de welvaart van de maatschappij samen met vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen. Ze respecteren alle beslissingen van het centraal comité van de anglicaanse eredienst in België wat hun professioneel werk betreft. Ze moeten dienaar en herder voor allen zijn.

Last updated